Συχνές Ερωτήσεις

Ποιος ο σκοπός των εξετάσεων;

Η επιτυχία στη γραπτή εξέταση δίνει το δικαίωμα στους επιτυχόντες υποψηφίους να υποβάλουν στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας αίτηση διορισμού για οποιεσδήποτε από τις θέσεις για τις οποίες έχει διεξαχθεί η αντίστοιχη γραπτή εξέταση, σε περίπτωση που τέτοιες θέσεις προκηρυχθούν κατά το 2022.

Για ποιες θέσεις των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου διεξάγεται η γραπτή εξέταση;

Οι θέσεις των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου για τις οποίες διεξάγεται η γραπτή εξέταση καθορίζονται στο Παράρτημα I του σχετικού Καταλόγου που εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 5.8.20.

Για ποιες θέσεις των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου διεξάγεται η γραπτή εξέταση;

Οι θέσεις των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου για τις οποίες διεξάγεται η γραπτή εξέταση καθορίζονται στο Παράρτημα ΙI του σχετικού Καταλόγου που εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 5.8.20.

Πόσο καιρό ισχύει το πιστοποιητικό επιτυχίας στην εξέταση;

Επιτυχία στην εξέταση παρέχει το δικαίωμα διεκδίκησης των θέσεων οι οποίες περιλαμβάνονται στον αντίστοιχο κατάλογο, σε περίπτωση που τέτοιες θέσεις προκηρυχθούν από την 1.1.2023 μέχρι 31.12 2023.

Πότε θα γίνουν οι εξετάσεις;

  • Η γραπτή εξέταση για τις θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, θα διεξαχθεί το Σάββατο 19.11.2022.
  • Η γραπτή εξέταση για τις θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου, θα διεξαχθεί το Σάββατο 3.12.2022.

Πού θα γίνουν οι εξετάσεις;

Τα εξεταστικά κέντρα στα οποία θα διεξαχθεί η εξέταση θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο από την Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Πώς μπορεί κάποιος να λάβει μέρος στην εξέταση;

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακαθήσουν στις Γραπτές Εξετάσεις θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, καταβάλλοντας το καθορισμένο τέλος συμμετοχής για την κάθε εξέταση που ορίστηκε στα πενήντα (€50) Ευρώ. Η διαδικασία έναρξης υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στις πιο πάνω εξετάσεις και πληρωμές του τέλους συμμετοχής θα ξεκινήσει στις 26/09/2022 και θα ολοκληρωθεί στις 4/10/2022, η ώρα 12:00 το μεσημέρι. Οι σχετικές οδηγίες για την υποβολή των αιτήσεων υπάρχουν στον ειδικό ιστότοπο της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, και Πολιτισμού (http://epd.moec.gov.cy). Τα τέλη της εξέτασης δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση.

Ποιο είναι το κόστος της εξέτασης;

Το καθορισμένο τέλος συμμετοχής για κάθε εξέταση ορίστηκε στα 50 ευρώ.

Τι θα περιλαμβάνει η εξέταση;

Η γραπτή εξέταση και στις δύο περιπτώσεις (επιστημονικές και μη επιστημονικές θέσεις) θα είναι εξέταση ικανοτήτων σε τρία θέματα. Στόχος της εξέτασης ικανοτήτων είναι να αξιολογήσει την ικανότητα των υποψηφίων να λύνουν προβλήματα, γρήγορα και ορθά, συνδυάζοντας πληροφορίες (οπτικές, αριθμητικές ή γλωσσικές) που τους δίνονται. Κάθε θέμα αξιολογεί μια από τις εξής τρεις ικανότητες:
1. Αριθμητική Ικανότητα
2. Αφαιρετική Ικανότητα
3. Λεκτική Ικανότητα

Πόση θα είναι η διάρκεια της γραπτής εξέτασης.

Η εξέταση ικανοτήτων θα περιλαμβάνει τρία θέματα, διάρκειας 40 λεπτών το καθένα, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί. Κάθε θέμα θα περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με πέντε (5) επιλογές απάντησης.

Πότε ένας υποψήφιος θεωρείται επιτυχών;

Επιτυχών στη Γραπτή Εξέταση θα είναι όποιος συγκεντρώσει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όσο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση 40% τουλάχιστον.

Οι βαθμολογίες των επιτυχόντων θα υπόκεινται σε περαιτέρω στατιστική επεξεργασία και η τελική βαθμολογία που θα δοθεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων θα είναι σε τρία δεκαδικά.

Από πού μπορούν οι υποψήφιοι να προμηθευτούν την εξεταστέα ύλη;

Η εξεταστέα ύλη βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα http://epd.moec.gov.cy

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση;

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι θεωρούν ότι ικανοποιούν τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις για διορισμό στη δημόσια υπηρεσία και κατέχουν τα προσόντα του σχεδίου υπηρεσίας της θέσης για την οποία διεξάγεται η εξέταση.

Πρέπει κάποιος να είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας για να δικαιούται να παρακαθήσει στην εξέταση;

Για σκοπούς συμμετοχής στην εξέταση δεν απαιτείται οι υποψήφιοι να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία για να διοριστεί κάποιος στη δημόσια υπηρεσία πρέπει να είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ υπάρχουν και θέσεις στις οποίες μόνο πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας μπορούν να διοριστούν.

Μπορεί ένας υποψήφιος να συμμετέχει στην εξέταση αν δεν έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του/αποκτήσει ακόμα όλα τα απαιτούμενα προσόντα για διορισμό;

Ναι, ο υποψήφιος δικαιούται να συμμετέχει στη γραπτή εξέταση, ωστόσο, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία θα πρέπει να κατέχει όλα τα απαιτούμενα προσόντα κατά τον χρόνο υποβολής αίτησης για διορισμό.

Πότε και πού μπορώ να υποβάλω αίτηση για διορισμό αν επιτύχω στην εξέταση;

Νοουμένου ότι εξασφαλίσετε πιστοποιητικό επιτυχίας στη γραπτή εξέταση, θα μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για διορισμό σε θέσεις που θα προκηρυχθούν κατά το έτος 2023. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά προς την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας και η πλήρωση των θέσεων γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2021.

Έχω παρακαθήσει και πέτυχα στις περσινές εξετάσεις, τα αποτελέσματα αυτά μέχρι πότε ισχύουν;

Όσοι παρακάθισαν στις περσινές εξετάσεις και πέτυχαν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για διορισμό για θέσεις που δημοσιεύονται κατά το 2022. Το πιστοποιητικό επιτυχίας των πιο πάνω εξετάσεων λήγει στις 31.12.2022.