Εξέταση για Θέσεις στο Δημόσιο μέχρι την κλίμακα Α7

Γραπτή Εξέταση που προβλέπεται στους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998 έως 2018 για θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την ΚΛΙΜΑΚΑ Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου και για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών

Η Γραπτή Εξέταση για τις θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών θα διεξαχθεί το Σάββατο 15.12.18.

Σκοπός της Γραπτής Εξέτασης

Η επιτυχία στην πιο πάνω Γραπτή Εξέταση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας αίτησης διορισμού σε οποιαδήποτε από τις θέσεις που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ια του σχετικού Καταλόγου Θέσεων που εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4115 και ημερομηνία 6.7.2018, σε περίπτωση που αυτές προκηρυχθούν το 2019.

Εξεταστέα Ύλη

Η Γραπτή Εξέταση θα είναι εξέταση ικανοτήτων διάρκειας δύο ωρών αποτελούμενη από ένα θέμα που θα περιλαμβάνει τρία μέρη με διαφορετική βαρύτητα. Κάθε μέρος της εξέτασης αξιολογεί μια από τις εξής τρεις ικανότητες, ως ακολούθως:

Μέρος Α΄: Αριθμητική Ικανότητα (βαρύτητα βαθμολογίας 35%).
Μέρος Β΄: Αφαιρετική Ικανότητα (βαρύτητα βαθμολογίας 25%) και
Μέρος Γ΄: Λεκτική Ικανότητα (βαρύτητα βαθμολογίας 40%).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Κατάλογος επιτυχόντων και πιστοποιητικό επιτυχίας

Επιτυχών στη Γραπτή Εξέταση θα είναι όποιος συγκεντρώσει βαθμολογία 50% τουλάχιστον στην εξέταση. Με βάση τα αποτελέσματα της Γραπτής Εξέτασης καταρτίζεται από την Ειδική Επιτροπή κατάλογος επιτυχόντων, ο οποίος και δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο, σε τρεις τουλάχιστον εφημερίδες, καθώς και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Όλοι όσοι παρακάθησαν στη Γραπτή Εξέταση ειδοποιούνται αν πέτυχαν ή όχι στη γραπτή εξέταση και όσοι πέτυχαν εφοδιάζονται με σχετικό πιστοποιητικό επιτυχίας.

Πλήρωση των θέσεων

Η πλήρωση των θέσεων γίνεται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας με βάση τις διατάξεις του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 1998 έως 2018. Σε περίπτωση που δημοσιευτούν θέσεις κατά το 2019, οι υποψήφιοι που θα έχουν πετύχει στην Γραπτή Εξέταση του Δεκεμβρίου 2018, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για διορισμό προς την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.

Για σκοπούς διορισμού, πέραν της επιτυχίας στη Γραπτή Εξέταση οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να πληρούν όλα τα απαιτούμενα προσόντα με βάση το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που διεκδικούν. Τον Πίνακα Προσόντων μπορείτε να βρείτε εδώ. Σημειώνεται ότι μετά την πρόσφατη τροποποίηση του εν λόγω Νόμου για τις θέσεις αυτές δεν διεξάγεται προφορική εξέταση, εκτός μόνον κατ’ εξαίρεση και νοουμένου ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι, οι οποίοι δικαιολογούνται επαρκώς από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.

Συμμετοχή στη Γραπτή Εξέταση

Δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω Γραπτή Εξέταση έχουν όσοι θεωρούν ότι ικανοποιούν τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις για διορισμό στη δημόσια υπηρεσία.

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακαθήσουν στη Γραπτή Εξέταση μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής καταβάλλοντας το καθορισμένο τέλος συμμετοχής που ορίστηκε από την Ειδική Επιτροπή στα πενήντα (€50) ευρώ ανά εξέταση.

Επικοινωνία

Οι ενδιαφερόμενοι συμβουλεύονται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις που αναρτούνται στον ιστότοπο «Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο» (Ενημέρωση).

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη γραπτή εξέταση, τα εξεταστικά κέντρα κτλ., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 22582933, 22582934.

Για πληροφορίες που αφορούν τη νομοθεσία των προσλήψεων, τις θέσεις για τις οποίες διεξάγεται η γραπτή εξέταση, τα προσόντα που απαιτούνται κτλ., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 22602555, 22602567.