Εξεταστέα Ύλη - Εξέταση για Θέσεις στο Δημόσιο μέχρι την κλίμακα Α8

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΤΗΝ 1.12.18 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΩΝ ΤΟΥ 1998 ΕΩΣ 2018 ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΑΡΧΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ Α8 ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Η ΙΣΟΤΙΜΟ ΠΡΟΣΟΝ

Η Ειδική Επιτροπή, η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων, είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή της Γραπτής Εξέτασης αναφορικά με τη δημόσια υπηρεσία, για την οποία εφαρμόζονται οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, γνωστοποιεί ότι σε γενικές γραμμές η ύλη της πιο πάνω Γραπτής Εξέτασης είναι η ακόλουθη:

Oι υποψήφιοι θα κληθούν να διαγωνιστούν σε μια εξέταση Ικανοτήτων.

Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες

Η εξέταση Ικανοτήτων θα περιλαμβάνει τρία μέρη . Οι υποψήφιοι αναμένεται να αφιερώσουν το ένα τρίτο περίπου του συνολικού χρόνου σε κάθε μέρος. Η εξέταση θα περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής με πέντε (5) επιλογές και θα έχει συνολική διάρκεια 120 λεπτών, χωρίς ενδιάμεσα διαλείμματα. Στόχος της είναι να αξιολογήσει την ικανότητα των υποψηφίων να λύνουν προβλήματα, γρήγορα και ορθά, συνδυάζοντας πληροφορίες (οπτικές, αριθμητικές ή γλωσσικές) που τους δίνονται. Κάθε μέρος της εξέτασης αξιολογεί μια από τις εξής τρεις ικανότητες: (Α). Αριθμητική Ικανότητα, (Β). Αφαιρετική Ικανότητα και (Γ). Λεκτική Ικανότητα.

Μέρος Α΄: Αριθμητική Ικανότητα

Το πρώτο μέρος της εξέτασης, του αριθμητικού συλλογισμού, επίσης γνωστό ως εξέταση αριθμητικής ικανότητας ή ποσοτικού συλλογισμού, αξιολογεί την ικανότητα του ατόμου να συλλογίζεται με μαθηματικές έννοιες και να εξάγει λογικά συμπεράσματα προκειμένου να λύσει προβλήματα που αφορούν ποσότητες, σχέσεις, σύνολα κ.ά.

Μέρος Β΄: Αφαιρετική Ικανότητα

Το δεύτερο μέρος της εξέτασης αξιολογεί την ικανότητα αφαιρετικού συλλογισμού (χρήση επαγωγικής σκέψης) του υποψηφίου. Σ’ αυτό το μέρος ο υποψήφιος καλείται να λύσει προβλήματα που απαιτούν εύρεση γενικεύσεων, όπως είναι τα πρότυπα ή οι ιδιότητες που μοιράζονται μια ποικιλία συγκεκριμένων στοιχείων ή σχημάτων.

Μέρος Γ΄: Λεκτική Ικανότητα

Το τρίτο μέρος της εξέτασης αξιολογεί την ικανότητα του εξεταζόμενου να κατανοεί λεκτικές πληροφορίες (έννοιες, επιχειρήματα, μικρά κείμενα) και βάσει αυτών να προβαίνει σε λογικούς συλλογισμούς.

Δείγματα Ερωτήσεων:
(Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι δειγματικές και σε καμιά περίπτωση δεν καλύπτουν όλο το εύρος των πιθανών ερωτήσεων που θα συναντήσουν οι υποψήφιοι εντός των τριών μερών της εξέτασης Ικανοτήτων).

Μέρος Α΄:

Κάθε πρόβλημα αποτελείται από μια διατύπωση, που ορίζει τα στοιχεία του προβλήματος και πέντε επιλογές απάντησης. Δικό σας έργο θα είναι να διαβάσετε πολύ προσεκτικά τη διατύπωση του προβλήματος και να επιλέξετε τη σωστή απάντηση που βρίσκεται σε μια από τις πέντε επιλογές που δίνονται. Καλείστε να επιλέξετε τη σωστή απάντηση μεταξύ των πέντε επιλογών που σας δίνονται και να τη μεταφέρετε στο Φύλλο Απαντήσεων.

Παράδειγμα:
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, προκειμένου να οργανώσει καλύτερα τα μαθήματα που προσφέρουν τα Επιμορφωτικά Κέντρα έκανε δημοσκόπηση σε δείγμα 250 πολιτών. Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης των 250 πολιτών έδειξαν τα εξής: 140 επιθυμούν μαθήματα τέχνης, 160 μαθήματα χορού, 70 μαθήματα ξένων γλωσσών, 70 τέχνη και χορό, 50 τέχνη και ξένες γλώσσες, 30 χορό και ξένες γλώσσες και 15 τέχνη, χορό και ξένες γλώσσες. Πόσοι πολίτες δεν δήλωσαν ότι τους αρέσει κάποιος τύπος μαθήματος;
(α) 60      (β) 10      (γ) 15      (δ) 40      (ε) 20      

Η σωστή απάντηση είναι το (γ). Αν κάνουμε ένα διάγραμμα Venn αυτό θα μας δείξει: 5+35+15+15+35+55+75=235 πολίτες ενδιαφέρονται για τουλάχιστον ένα τύπο μαθήματος. Συνεπώς, 250-235= 15 πολίτες δεν δήλωσαν ότι τους αρέσει κάποιος τύπος μαθήματος.

Μέρος Β΄:

Σε κάθε σελίδα του μέρους Β΄ θα υπάρχουν γραμμές Σχημάτων. Σε κάθε γραμμή Σχημάτων θα υπάρχουν δύο σειρές σχημάτων, τα Σχήματα Προβλήματος και τα Σχήματα Απάντησης. Τα Σχήματα Απάντησης είναι αριθμημένα (α), (β), (γ), (δ) και (ε). Έργο σας θα είναι να προσέξετε καλά τη σειρά των Σχημάτων Προβλήματος και έπειτα να αναζητήσετε το σχήμα από τη σειρά των Σχημάτων Απάντησης (βρίσκονται στα δεξιά κάθε συνόλου Σχημάτων Προβλήματος) που είναι το επόμενο στη σειρά των Σχημάτων Προβλήματος. Την απάντησή σας να τη γράψετε στο Φύλλο Απαντήσεων.

Παράδειγμα:

Η προσεκτική παρατήρηση των Σχημάτων Προβλήματος οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, σε κάθε επιμέρους πλαίσιο, το μεσαίο σχήμα αλλάζει θέση με το σχήμα πάνω αριστερά, κάτω αριστερά, κάτω δεξιά και πάνω δεξιά κατά σειρά. Ταυτόχρονα, αμοιβαία αλλαγή θέσης κατά σειρά συμβαίνει και στα σχήματα της κάτω σειράς, της στήλης δεξιά, της πάνω σειράς, της στήλης αριστερά κ.ο.κ. Συνεπώς, το σωστό σχήμα που πρέπει να επιλέξετε από τη σειρά των Σχημάτων Απάντησης είναι το (δ).

Μέρος Γ΄:

Ένα επιχείρημα είναι μια σειρά από δηλώσεις που χρησιμοποιούνται συνήθως για να πειστεί κάποιος για κάτι ή να παρουσιαστούν οι λόγοι για την αποδοχή ενός συμπεράσματος. Στα προβλήματα που θα περιλαμβάνει η εξέταση θα σας δίνονται επιχειρήματα και έργο σας θα είναι να εντοπίσετε το συμπέρασμα. Την απάντησή σας θα τη γράψετε στο Φύλλο Απαντήσεων.

Παράδειγμα:
Η απώλεια αρκτικού πάγου προκύπτει ως αποτέλεσμα μιας θετικής ανατροφοδότησης. Καθώς λιώνει ο αρκτικός πάγος, η επιφάνεια του αρκτικού πάγου αντανακλά λιγότερες ηλιακές ακτίνες. Όταν συμβεί αυτό, περισσότερες ακτίνες απορροφούνται από τον γύρω ωκεανό, γεγονός που αυξάνει τη θερμοκρασία του. Καθώς η θερμοκρασία του ωκεανού αυξάνεται, περισσότερος αρκτικός πάγος λιώνει.

(α). Όταν απορροφούνται περισσότερες ακτίνες από τον γύρω ωκεανό αυξάνεται η θερμοκρασία του.
(β). Καθώς η θερμοκρασία του ωκεανού αυξάνεται, περισσότερος αρκτικός πάγος λιώνει.
(γ). Η απώλεια αρκτικού πάγου προκύπτει ως αποτέλεσμα μιας θετικής ανατροφοδότησης.
(δ). Καθώς λιώνει ο αρκτικός πάγος, η επιφάνεια του αρκτικού πάγου αντανακλά λιγότερες ηλιακές ακτίνες.
(ε). Η απώλεια αρκτικού πάγου συμβαίνει, όταν απορροφούνται περισσότερες ακτίνες από τον ωκεανό γύρω από τους αρκτικούς πάγους.

Η σωστή απάντηση είναι το (γ), διότι όλες οι υπόλοιπες προτάσεις που ακολουθούν την πρόταση αυτή στο κείμενο αναλύουν την πρόταση γ.

Βαθμολογία

Η βαθμολογία για την εξέταση ικανοτήτων είναι 100 μονάδες και στο κάθε μέρος δίνεται διαφορετική βαρύτητα, ως ακολούθως: Αριθμητική Ικανότητα (30%) Αφαιρετική Ικανότητα (40%), Λεκτική Ικανότητα (30%). Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει συνολική βαθμολογία 50% τουλάχιστον.

Η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται από βαθμολογητές που ορίζει η Υπηρεσία Εξετάσεων με βάση τους ίδιους κανόνες που εφαρμόζονται για βαθμολόγηση των γραπτών εξετάσεων για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Κύπρου και Ελλάδας.